KOBIZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Obowiązek sporządzania raportu do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje

Jeżeli więc zakład:

  • posiada instalację tj. urządzenia techniczne np. kocioł, piec, agregat prądotwórczy, stanowisko spawalnicze, komorę lakierniczą, nagrzewnicę, klimatyzatory itp., lub,
  • powoduję emisję do powietrza tylko i wyłącznie z eksploatacji urządzeń (w tym środków transportu),

powinien złożyć raport do KOBiZE zawierający informacje dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego wskazane w art. 6 ust. 2 pkt. 1-5 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664).

Wprowadzony raport do KOBiZE jest podstawą naliczenia opłaty za emisję substancji do powietrza

Raport złożony do KOBIZE należy przesłać także do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

W zależności od wysokości wyliczonej opłaty rocznej należy:

  • Dokonać opłaty całości przy wyliczonej kwocie powyżej 800zł rocznie.
  • Wyliczona roczna opłata poniżej 800 zł zostaje zwolniona z płatności- nie zwalnia to z przesłania raportu do marszałka województwa.
  • Wyliczona roczna kwota opłaty poniżej 100zł zwalnia z wysyłania raportu do marszałka województwa, należy go przechowywać w dokumentach firmy.