Sporządzanie dokumentacji BHP

  • Analiza stanu BHP
  • Tworzenie instrukcji ogólnych, stanowiskowych
  • Określenie procedur postępowania zgodnych z Kodeksem Pracy dotyczących zatrudniania określonych grup zawodowych
  • określenie procedur postępowania z grupami pracowników szczególnie chronionych: kobiet, niepełnosprawnych i młodocianych
  • Prowadzenie rejestrów młodocianych, chorób zawodowych, podejrzeń o choroby zawodowe i wypadków przy pracy
  • Sporządzanie zarządzeń dotyczących posiłków profilaktycznych i napojów
  • Określenie limitów przydziału odzieży i obuwia roboczego