Opłaty za korzystanie ze środowiska:

  1. Sporządzanie corocznej dokumentacji do rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska
  2. Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat
 

Opłaty wnosi się za:

  1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu
  2. Pobór wód - z własnych ujęć, wody podziemne, powierzchniowe
  3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
  4. Składowanie odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002 roku przejmuje zarządzający składowiskiem)

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.

Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Podmiot korzystający ze środowiska:

  1. Przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa
  2. Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą
  3. Osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia