Szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny

odbywają wszyscy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
 

Instruktaż stanowiskowy powinien odbyć:

  1. pracownik zatrudniany na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych
  2. pracownik przenoszony na stanowisko, o którym mowa w pkt. 1
  3. uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywający praktykę studencką,
  4. pracownicy będący na stażu z Urzędu Pracy.
  • szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

  • szkolenie pracodawców

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Pracodawca lub osoba kierująca pracownikami ma prawny obowiązek znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bhp (art. 207 § 3 KP). Ponadto pracodawca musi zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz zapewnić prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie w swojej firmie (art. 237 § 2 KP).

  • szkolenie osób kierujących pracownikami,
  • opracowanie zarządzeń dotyczących częstotliwości szkoleń,
  • prowadzenie rejestrów szkoleń,
  • prowadzenie dzienników szkoleń i list obecności,

UWAGA: częstotliwość szkoleń
pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach,
pozostałe stanowiska do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.